WYKAZ SKRÓTÓW

AG – A. Kulla, Amtssiegel und Gemeindestempel des Oppelner Landkreises vom XVII. Jh. bis 1945, Bonn 2010

APOp – Archiwum Państwowe w Opolu

APWr – Archiwum Państwowe we Wrocławiu

BGW – D. Nowak, Blücher als Gutsherr von Wachtel Kunzendorf, „Blücherkalender der Heimatkalender des Kreises Neustadt” 1937, s. 55–60

BK – P. Dittrich, Die Besitzungen der Kreuzherrn in und bei Kreuzburg, „Oberschlesische Heimat” Bd. 6, 1910, Oppeln, s. 153

BO – K. Maler, Baborów i okolica. Monografia gminy, Baborów 2018

CGD – K. Grigarczik, Chronik der Gemeinde Dreimühlen (Zauchwitz) im Kreise Leobschütz, Dortmund 1967

DPK – M. Misztal, Dawne pieczęcie obecnej gminy Korfantów, „Nowy Biuletyn Szkolny” 2003, nr 7

GKNG – P. Kutzer, Die Gemeindesiegel der Kreise Neisse-Grottkau, „Jahres-Bericht des Neisser Kunst und Altertums-Vereins“, 13, 1909, 1910, s. 30–36

GSA – Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie

HPZP – A. Dereń, Herby i pieczęcie Ziemi Prudnickiej, „Ziemia Prudnicka” 2002, s. 5–18.

KK – Karolínský katastr, Kataster Karoliński

KPW 1 – A. Starczewska-Wojnar, Katalog pieczęci wiejskich dawnego powiatu oleskiego od końca XVIII do początku XX wieku, cz. 1, „Rocznik Powiatu Oleskiego” 10, 2017, s. 88–102

KPW 2 – A. Starczewska-Wojnar, Katalog pieczęci wiejskich dawnego powiatu oleskiego od końca XVIII do początku XX wieku, cz. 2, „Rocznik Powiatu Oleskiego” 11, 2018, s. 53–65

KPW 3 – A. Starczewska-Wojnar, Katalog pieczęci wiejskich dawnego powiatu oleskiego od końca XVIII do początku XX wieku, cz. 3, „Rocznik Powiatu Oleskiego” 12, 2019, s. 121–131

KPW 4 – A. Starczewska-Wojnar, Katalog pieczęci wiejskich dawnego powiatu oleskiego od końca XVIII do początku XX w., cz. 4, „Rocznik Powiatu Oleskiego” 13, 2020, s. 178–218

KZT – J. Farys, Księga historii Ziemi Turawskiej, cz. 1: Dzieje gminy, Opole 2013

NPW – A. Starczewska-Wojnar, Najstarsze pieczęcie wiejskie powiatu prudnickiego na podstawie ksiąg katastru karolińskiego, „Ziemia Prudnicka” 2009/2010, s. 251–269

OFS – F. Stumpe, Ortswappen friderizianischer Siedlungen, „Oppelner Heimat Kalender für Stadt und Land” Jg. XI, 1936, s. 96-97

OPW – A. Starczewska-Wojnar, Odciśnięta pamięć wspólnoty. Prawne i komunikatywne funkcje pieczęci gmin wiejskich na przykładzie zachodnich powiatów rejencji opolskiej w latach 1816-1933, Opole 2020

PGPN 1 – A. Starczewska-Wojnar, Pieczęcie gminne powiatu niemodlińskiego. Gospodarka stawowa, „Puls Niemodlina” 2009, nr 6 (58), s. 8

PGPN 2 – A. Starczewska-Wojnar, Pieczęcie gminne powiatu niemodlińskiego. Część II: Temida, „Puls Niemodlina” 2009, nr 7 (59), s. 5

PGPN 3 – A. Starczewska-Wojnar, Pieczęcie gminne powiatu niemodlińskiego. Część III: Motywy rustykalne – narzędzia, „Puls Niemodlina” 2009, nr 8 (60), s. 16

PGPN 4 – A. Starczewska-Wojnar, Pieczęcie gminne powiatu niemodlińskiego. Część V: Motywy rustykalne – kosiarze, „Puls Niemodlina” 2010, nr 1 (62), s. 12

PGW – A. Starczewska-Wojnar, Pieczęcie gmin wiejskich Rejencji Opolskiej z wizerunkami świętych Mikołaja, Jerzego i Floriana od połowy XVIII do połowy wieku XX, [w:] Otwarty skarbiec pamięci. Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji. Tom I. Część druga: Bogactwo zasobu i przygoda poznania, red. M. Lenart, Opole 2013, s. 23–42

PPP – P. Smykała, Piotrówka. Petersgrätz. Petruv Hradec, Opole 2012

PW 1 – P. Smykała, R. Kublik, Pieczęcie wiejskie, cz. 1, http://www.strzelecopolski.pl/artykul/pieczecie-wiejskie-cz-i (dostęp 13.10.2019)

PW 2 – P. Smykała, R. Kublik, Pieczęcie wiejskie, cz. 2, http://www.strzelecopolski.pl/artykul/pieczecie-wiejskie-cz-ii (dostęp 13.10.2019)

PWGW – A. Starczewska-Wojnar, Pieczęcie wizerunkowe gmin wiejskich powiatu oleskiego od II połowy XVIII do początku XX w. Zastosowanie symboliki rustykalnej w pieczęci gminnej, [w:] Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej, red. A. Gut i P. Gut, Warszawa 2012, s. 88–102.

RO – Rejencja Opolska

SC – A. Starczewska-Wojnar. Symbolika chrześcijańska na pieczęciach gmin wiejskich zachodnich powiatów Rejencji Opolskiej od 1816 do 1933 r., [w:] Polska kultura religijna. Studia o polskiej religijności na przestrzeni wieków, red. Ł. Burkiewicz, I. Kaczmarzyk, J. Łukaszewska-Haberkowa, L. Zinkow, Kraków 2019, s. 443–476

SK – Sąd Krajowy

SO – Sąd Obwodowy

SP – Starostwo Powiatowe

SPW – Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, VII 13, Schlesische Gemeinde-Siegel aus dem Nachlass des Professors Dr. Wilpert in Oppeln

UK – Urząd Katastralny

WP – Wydział Powiatowy

WUU – Wyższy Urząd Ubezpieczeń w Opolu

ZAO – Zemský archiv v Opavě

Portal został przygotowany w ramach Archiwalnych Źródeł Tożsamości

Element ozdobny