Strona główna » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Archiwum Państwowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Pieczęcie gminne na Śląsku

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-01

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-20

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Patrycja Polichnowska, adres poczty elektronicznej kancelaria@opole.ap.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 454 40 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Archiwum Państwowe w Opolu, ul. Zamkowa 2, 45-016 Opole

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Zamkowej. Przy wejściu od kanału Młynówka przed drzwiami wejściowymi znajduje się stopień, a następnie do holu prowadzą schody. Przed wejściem zamontowany jest dzwonek. W holu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się pomieszczenie ochrony, która udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku Archiwum.
 2. Dla interesantów przeznaczone jest wejście od ul. Zamkowej vis a vis kościoła oo. Franciszkanów. Przy wejściu znajduje się stopień. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na wprost od wejścia. Po lewej stronie od wejścia znajduje się Czytelnia. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i Czytelnia. W budynku nie ma windy. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu nr 2060/81.
 3. Przed budynkiem od strony kanału Młynówka wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Osobom z niepełnosprawnościami zapewniamy dostęp alternatywny (na wniosek) taki, jak: pomoc przy pokonaniu stopnia do drzwi wejściowych, przeczytanie tekstu osobom słabowidzącym i niewidomym, udzielenie informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynkach.
 5. Do budynku Archiwum i części jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Archiwum Państwowe w Opolu, ul. Gorzołki 8, 45-627 Opole

 1. Do budynku prowadzi stopień. Po lewej stronie od wejścia znajduje się Czytelnia. Do holu prowadzą schody. W holu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.
 2. Budynek posiada dogodny dojazd, osoby z niepełnosprawnościami mogą zaparkować samochód przed wejściem do budynku.
 3. Osobom z niepełnosprawnościami zapewniamy dostęp alternatywny (na wniosek) taki, jak: pomoc przy pokonaniu stopnia do drzwi wejściowych, przeczytanie tekstu osobom słabowidzącym i niewidomym, udzielenie informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynkach.
 4. Do budynku Archiwum i części jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewniamy dostępność tłumacza polskiego języka migowego (PJM) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz stacjonarnie. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:

 1. wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Archiwum Państwowe w Opolu, ul. Zamkowa 2, 45-016 Opole
 2. wysłanie e-maila na adres: kancelaria@opole.ap.gov.pl
 3. skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 77 454 40 75,
 4. skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 7:30 -15:30.