Deklaracja dostępności

Archiwum Państwowe w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.pieczeciegminne.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-09-01

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • Niektóre informacje przedstawione jedynie w formie graficznej,
 • Niektóre elementy mają niedostosowany współczynnik kontrastu do tła,
 • Brak nagłówków,
 • Niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
 • Brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących / niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych,
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i w jakiej formie powinniśmy je udostępnić.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-09-01

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Patrycja Polichnowska, adres poczty elektronicznej kancelaria@opole.ap.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 454 40 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, sposób kontaktu, wskazanie dokładnego adresu podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść oraz opis problemu i propozycje jak go rozwiązać. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Możesz skorzystać z przygotowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Formularza wniosku o zapewnienie dostępności. Możesz go wypełnić na swoim urządzeniu i wydrukować albo wypełnić ręcznie po wydrukowaniu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 1. wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Archiwum Państwowe w Opolu, ul. Zamkowa 2, 45-016 Opole
 2. wysłanie e-maila na adres: kancelaria@opole.ap.gov.pl
 3. przez system e-puap: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 4. skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 77 454 40 75,
 5. skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 7:30 -15:30.
Element ozdobny

Portal został przygotowany w ramach Archiwalnych Źródeł Tożsamości

Element ozdobny