OPIS PROJEKTU
Portal „Pieczęcie gminne na Śląsku” to program inwentaryzacji i katalogowania śląskich pięczęci gmin wiejskich z lat 1722-1945

Wspólna inicjatywa Archiwum Państwowego w Opolu i Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego stanowi kontynuację prac nad katalogowaniem pieczęci gminnych na Śląsku opublikowanych w książce autorstwa Aleksandry Starczewskiej-Wojnar, Odciśnięta pamięć wspólnoty. Prawne i komunikatywne funkcje pieczęci gmin wiejskich na przykładzie zachodnich powiatów rejencji opolskiej w latach 1816-1933, wydanej w 2020 roku przez Uniwersytet Opolski.  Umieszczono tu wizerunki pieczęci zaprezentowanych w publikacji oraz pieczęcie z terenu całego historycznego Śląska, odnalezione w toku dalszych kwerend archiwalnych.

Prezentowany katalog powstał na bazie analiz dokumentów, znajdujących się w kilkudziesięciu zespołach  przechowywanych w polskich archiwach oraz zagranicznych składnicach akt na terenie Czech i Niemiec. Chodzi tu głównie o  Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu (zbiór Oskara Wilperta), Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu oraz Archiwum Ziemskie w Opawie i Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie. Dalsze odkrycia odnośnie badań nad pieczęcią gminną, używaną w wiekach XVIII-XX, związane być mogą jedynie z żmudnym i intuicyjnym przeszukiwaniem zespołów archiwalnych jednostka po jednostce. Dlatego też każdy katalog rozproszonego zbioru sfragistycznego, opatrzony przy opisach pieczęci sygnaturą akt, stanowi istotną pomoc dla sfragistyków i historyków badających lokalną historię. Mamy nadzieję, że  udostępnione materiały spotkają się nie tylko z zainteresowaniem zawodowych badaczy, regionalistów, ale też mieszkańców gotowych poznać dzieje i tradycję terenów, które zamieszkują od kilku pokoleń.

Kierownikiem projektu w latach 2022-2023 była dr Aleksandra Starczewska-Wojnar, autorka wspomnianej już publikacji Odciśnięta pamięć wspólnoty. Prawne i komunikatywne funkcje pieczęci gmin wiejskich na przykładzie zachodnich powiatów rejencji opolskiej w latach 1816-1933.

Ponieważ badania nad regionalną sfragistyką są kontynuowane, zachęcamy do częstego odwiedzania strony i śledzenia nowych odkryć.

Można również zgłaszać wizerunki pieczęci nieuwzględnione dotąd w katalogu:

popularyzacja@opole.ap.gov.pl

 

Element ozdobny

Portal został przygotowany w ramach Archiwalnych Źródeł Tożsamości

Element ozdobny